องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
    บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริต
    แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    มาตรการป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
    นโยบายการบริหาร
    การดำเนินการตามนโยบาย
    หลักเกณฑ์การบริหาร
    รายงานผลการบริหาร
    เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหาร
    วิสัยทัศน์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คณะผู้บริหาร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
    นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
    นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้าง อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงานพัฒนา
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    การพัฒนาด้านการศึกษา
    การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
    การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เว็บบอร์ดท้องถิ่นทั่วไทย
    หนังสือราชการของ สถ.
    เว็บบอร์ดกลุ่มเพื่อนพนักงาน
    เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล
    สายตรง สถ.
    เว็บบล็อก localmaesai
    เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
    เว็บไซด์เกี่ยวกับท้องถิ่น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
    มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
    เพื่อนบ้านต้นตาล
    เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    เทศบาลตำบลทุ่งคอก
    อบต.หัวโพธิ์
    อบต.หนองบ่อ
    อบต.เนินพระปรางค์
    อบต.บางพลับ
    อบต.บางตะเคียน
    อบต.บางตาเถร
    อบต.ดอนมะนาว
    อบต.บ่อสุพรรณ
    อบต.บ้านช้าง
    อบต.ทุ่งคอก
    อบต.บ้านกุ่ม
    อบต.ศรีสำราญ
    อบต.บางเลน
    ข่าวสาร - นานาสาระ
    การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
    รับส่งอีเมล์
    เมล์ Gmail.com
    เมล์ Hotmail.com
    เมล์ Yahoo.com
    เมล์ Thaimail.com
    เมล์ Chaiyo.com
 


ผู้ใช้บริการ 449999
วันนี้ 90
เดือนนี้ 4041

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ผลการดำเนินการด้านพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 

โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

โครงการถมดินปิดคลองกั้นน้ำ หมู่ 3 ติดต่อกับหมู่ 4

โครงการเสริมคันดินกั้นน้ำบริเวณบ้านนายมานพ  ชำนาญค้า  หมู่ 6

โครงการเสริมดินคันคลองกั้น้ำ บริเวณข้างบ้านนายปราโมทย์ แสงจับจิต หมู่ 1

โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณข้างที่นานายเสวก  สาลิตุล  หมู่ 3

โครงการล้มคันดิน หม่ 4,5 

โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณปากคลองบางศาลเจ้า  หมู่ 3

โครงการปรับเกรดผิวถนนบริเวณข้างนานายปรีชา  ฤทธิ์ศิริ  หมู่ 3

โครงการจ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน

โครงการเสริมถนนดินลงลูกรัง บริเวณนานายรวย  ศรีแก้วเกิด หมู่ 1

โครงการถมดินคันคลองกั้นน้ำ บริเวณคันคลองข้างบ้านคู่แฝด อปพร. หมู่ 1

โครงการก่อสร้างสะพานไม้ทางเดินเท้า บริเวณศาลาริมน้ำข้างบ้าน น.ส.ชวน  ช่างกลึงดี  หมู่ 2

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังพร้อมกดเสาเข็มไม้  หมู่ 3

โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันน้ำท่วม  ทรายถม  หินคลุก  ลูกรัง

โครงการจัดซื้อเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส  หมู่ 1,2,6

โครงการจ้างเหมาเรือโป๊ะพร้อมรถแบ็คโฮบุมยาว หมู่ 1

จัดฝึกอบรมบุคลากร 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู1 1-6

 

โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน บริเวณที่ทำการ อบต. ต้นตาล

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ณ อบค.ต้นตาล 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681
e-mail : info@tontan-suphan.com