กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

                                                    
 

นางสุญาดา  สถาปิตานนท์

 

 

นักวิชาการศึกษา

                                                      
 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

น.ส.ศรัญญา   เชื้อชมกุล

  นางบุบผา   แสงสุขดี

ครู ค.ศ.2

  ครู ค.ศ.1
   

นายอธิวัฒน์    ฉิมวงษ์ 

     

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก 

   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองพี่น้อง 

   องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com