แผนผังองค์กรรวม

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง    จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
1.
 นานสนอง
 ศรีพักดี
ประธานสภา อบต.
 
 
1.
 นายภูวนารถ จารุภูมิก
นายก อบต.
2.
 นายเกษม
 รอดผล
รองประธานสภา อบต.
 
 
2.
 นายเน พะกุลานนท์
รองนายก อบต.
3.
 นายยุทธนา
 ผิวเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. ม.1
 
 
3.
 นายทวี โพธิ์ทอง
รองนายก อบต.
4.
 นางสายใจ
 เนตรสว่าง
สมาชิกสภา อบต. ม.2
 
 
4.
 นายชำนาญ คงศรีสรรค์
เลขานุการนาย อบต.
5.
 นางหฤทัย
 จินดาอินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.2
 
 
 
 
 
 
6.
 นายวุทธิพงศ์
 โซวเกษม
สมาชิกสภา อบต. ม.3
 
 
พนักงานส่วนตำบล
7.
 น.ส.เรือนแก้ว
 สังขรัตน์
สมาชิกสภา อบต. ม.4
 
 
 1.
นายประสงค์ 
ดอนหว่างไพร
ปลัด อบต.
8.
นายเสนาะ
ผิวเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต. ม.4
 
 
 2
น.ส.ยุวดี
อินทโชติ
รองปลัด  อบต.
9.
นายสมชาย
ทองคำสุข สมาชิกสภา  อบต. ม.5      3. นางฐานุ  เรืองทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
10. นายวิชัย หอมหวลดี
สมาชิกสภา อบต. ม.5
     4. นางสุญาดา สถาปิตานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
11.
นายนรินทร์
นุชวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6
 
 
 5
นางธนภร สุขพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด  
 12.
 นายประสงค์
 ดอนหว่างไพร  เลขานุการสภา  อบต.  
 
 6.
น.ส.วรรณา เรืองขจร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 7.
น.ส.สินีนาฎ
พลรบ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
    8.
นางชนัญญา  โสภีพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
            9. น.ส.นภาพร  แตงทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
            10. นางจิราพร  ไชยรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
            11. น.ส.ศรัญญา  เชื้อชมกุล ครู คศ.2
            12. นางบุบผา แสงสุขดี ครู คศ.1
                   
                   
 
 
 
 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
 
 
 
1.
น.ส.จิรนุช
ตะพัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
            2 นายธนภัทร ทุมวงษ์ พนักงานขับรถยนต์
            3 นายพิษณุ กาละ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
1.
นายศริสิทธิ์ อินทโชติ
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
2.
น.ส.ศราวรรณ
เชื้อชมกุล
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
3.
น.ส.ภัสสรา
วงษ์ขวัญเมือง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
4.
น.ส.อรพรรณ
ศรีภักดี
คนงานทั่วไป
            5. นายอธิวัฒน์ ฉิมวงษ์ ปฏิบัติืหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
            6. น.ส.ศิตานันท์ ศรีมณฑา คนงานทั่วไป 
                   

 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com