หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณข้างที่นางสมส่วน ศรีแจ่มดี ถึงบริเวณบ้านนายประสาน ปานทองคำ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณแยกถนนลาดยาง อบจ. ถึงบริเวณข้างที่นานายพรเศก พลายยงค์ หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณสุดถนน คสล. ถึงบริเวณสะพาน 3-4 หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางเสริมดินพร้อมลงหินคลุก จากบริเวณหลังวัดสองพี่น้องถึงคันกั้นน้ำโคกยายเกตุ หมู่ที่ ๓ ผิวกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๗.๕๐ ลบ.ม. และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกงูเห่า ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๙๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. รสจืด จำนวน ๓๐๘ กล่อง และ ๑,๒๗๖ ถุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานด้านซ่อมบำรุง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฎิบัติหน้าที่งานด้านตัดหญ้าและฉีดยาฆ่าหญ้า ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างบริการบุคคลธรรมดา กองคลัง เพื่อจดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างบริการบุคคลธรรมดา กองคลัง เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียนเลขที่ กข ๗๑๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ กท ๓๒๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซด์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]จ้างบริการบุคคลธรรมดา กองคลัง เพื่อจดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]จ้างบริการบุคคลธรรมดา กองคลัง เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-472-681 โทรสาร : 035-472-681 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-9826499
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,138,417 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10