หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณปากคลองบางเลน ถึงบริเวณข้างบ้านนายกฤษณะ ใจตรง หมู่ที่ ๑,๓ บ้านต้นตาล,บ้านกลาง ตำบลต้นตาล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จัังหวัดสุพรรณบุรี [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงชุดอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณปากคลองบางเลน ถึงบริเวณข้างบ้านนายกฤษณะ ใจตรง หมู่ที่ ๑,๓ บ้านต้นตาล,บ้านกลาง ตำบลต้นตาล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จัังหวัดสุพรรณบุรี [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อพัสดุในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน จากบริเวณคันกั้นน้ำชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนางยม ผิวเกลี้ยง หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นตาล องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน จากบริเวณบ้านผู้ใหญ่นงนุช พัวไพโรจน์ ถึงบริเวณบ้านนางอังคณา ศรีแก้วเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นตาล องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน จากบริเวณแยกบ้านนางสมส่วน ศรีแจ่มดี ถึงบริเวณบ้านนางเฮง นกใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นตาล องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน จากบริเวณคันกั้นน้ำชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนางยม ผิวเกลี้ยง หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นตาล องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน จากบริเวณแยกบ้านนางสมส่วน ศรีแจ่มดี ถึงบริเวณบ้านนางเฮง นกใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นตาล องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแม่พระประจักษ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน จากบริเวณแยกบ้านนางสมส่วน ศรีแจ่มดี ถึงบริเวณบ้านนางเฮง นกใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นตาล องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเขตติดต่อตำบลบางตะเคียน หมู่ที่ ๖ บ้านต้นตาล ตำบลต้นตาล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ กข ๗๑๘๐ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ เปลี่ยนยางใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณคันกั้นน้ำชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนายสมบัติ เนตรสว่าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างบริการบุคคลธรรมดา กองช่าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานด้านตัดหญ้าและฉีดยาฆ่าหญ้า ในพื้นที่ตำบลต้นตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-472-681 โทรสาร : 035-472-681 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-9826499
 
จำนวนผู้เข้าชม 958,031 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10