หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นตาล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.5/ว 15426 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 15424 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 15423 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สพ0023.2/ว 2380 สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565.pdf  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/15394 ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำ ผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15393 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สพ.0023.5/ว15231 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 15195 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15190 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว2363 การจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 9 ส.ค. 2565 ]   
สพ.0023.5/ว14889 แจ้งโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ. มิ.ย.65  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ.0023.5/ว14888 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ.มิ.ย..65  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ.0023.5/ว14885 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่6/2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 15078 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 15081 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 15077 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/15075 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 15076 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 15054 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร Inclusive Rural Development  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว14972 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑  [ 8 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว14954 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 14950 การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.2/ว14927 รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14916 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14894 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14868 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 14866 การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Womens Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.2/14824 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 14813 ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14810 แจ้งสรุปผลการเยี่ยมติดตามการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 2329 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14772 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ ทศวรรษที่ 3”  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14761 ขอคาามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุ มชนปลอดภัย  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14737 การขยายเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14735 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 399
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-472-681 โทรสาร : 035-472-681 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-9826499
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,883,103 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10