หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ศูนย์รวมใจของชาว
ต้นตาล
สินค้า OTOP ในตำบล
ต้นตาล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
1
2
3
 
 
 
นายประสงค์ ดอนหว่างไพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
 
 
 
   
กิจกรรม  
 
   
กิจการสภา/
รายงานการ
ประชุมสภา
 
 
 
 
       
ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอชมทุ่ง-สุ่มปลายักษ์ หมู่ที่ 1 [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 449 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหอชมทุ่ง-สุ่มปลายักษ์ หมู่ที่ 6 [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 250 
   
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 11 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 245 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 11 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 257 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 


จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๓ เมตร x ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]

   
 
 
สอบถามวันแจกเบี้ยยังชีพค่ะ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 302  ตอบ 1  
   
 
 
 
     

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เปลญวณ
 

วัดแม่พระประจักษ์
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
     
ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย   ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
สพ 0023.3/ว20208 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 20216 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร.pdf  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 20209 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 [ แนบ1 ]  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว3032 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.58ว 20144 การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว20101 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว20100 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว20090 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด  [ 19 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว20089 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 20083 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 20036 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  [ 19 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว20002 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)  [ 19 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ว19991 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค  [ 19 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว19948 แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์  [ 19 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 19924 เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว19892 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 19888 เร่งรัดการดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 19889 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว19890 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
สพ0023.3/ว19880 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
 
อบต.หนองสาหร่าย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 315 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังคัน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังห [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ไผ่กองดิน ุประกาศผู้อำนวยการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์ผู้ประสบอุทกภัยสามารถเข้าพักพิงที่โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 


อบต.บางใหญ่ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีประจันต์ ซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]ทต.เดิมบาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.ศรีประจันต์ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอ่างบึงไผ่ตัน ถึงสะพานหน้าวัดม่วงเจริญผล ห [ 19 ต.ค. 2564 ]ทต.เดิมบาง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านเดิมบาง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน ซื้อจัดซื้อทรายถม จำนวน 750 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านช้าง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.บ่อกรุ ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จัดซื้อทรายถม จำนวน 750 ลูกบาศก์เมตร [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ของโรงเรี [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน ซื้อจัดซื้อทรายถม จำนวน 750 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน ซื้อจัดซื้อทรายถม จำนวน 750 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ของโรงเรียนว [ 15 ต.ค. 2564 ]ทต.เดิมบาง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.เดิมบาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 จำนวน 4 ป้าย [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 10,000 ใบ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.ไผ่กองดิน ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ของโรงเรียนว [ 14 ต.ค. 2564 ]

 
 
E-Service
 
แจ้งซ่อมแซมถนน แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ต้นตาล พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link
  ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-472-681 โทรสาร : 035-472-681 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-472-681
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,047,390 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10