ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสุดถนน คสล.หลังวัดสองพี่น้อง ถึงบริเวณข้างบ้านนางบุญธรรม จันทร์เพชร หมู่ที่ 3

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบริเวณสุดถนน คสล.หลังวัดสองพี่น้อง ถึงบริเวณข้างบ้านนางบุญธรรรม จันเพชร

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนด้วยผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านนางเฉลียง ปิ่นแก้ว ถึงบริเวณที่นานายสมชาย วุ้นหวาน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณปากคลองบางเลนถึงบริเวณข้างบ้านนายเทวดา อยู่ดี ม.1

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณข้างบ่อปลานางปรีญา โฉมเฉลาถึงเขตติดต่อระหว่าง ม.2-1

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หม่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกงูเห่า หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บริเวณข้างบ้านนายเกษม รอดผล ถึงข้างนานายสุภาพ อ่วมดีเจียมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com