ท่านต้องการให้ อบต.ต้นตาล พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
20.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
20.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 2 )
40.00%
น้ำประปา ( 1 )
20.00%